គុណវុឌ្ឍិក្រុមហ៊ុន

គុណវុឌ្ឍិក្រុមហ៊ុន

អាយអេសអូ

jiankang-yingwen
huanjign-yignwen
ISO-14001-2
ISO-9001
ISO-14001
ISO-45001

វិញ្ញាបនបត្រប៉ាតង់

11
1-2
Cetificate-of-patent

វិញ្ញាបនប័ត្រកិត្តិយស

zhengshu_15
zhengshu_17
1
zhengshu_16

វិញ្ញាបនបត្រផលិតផលនិងរបាយការណ៍

zhengshu_06
10Ah-CE
11
zhengshu_05
zhengshu_04
2
zhengshu_10
33
zhengshu_02
zhengshu_14
zhengshu_01
44
zhengshu_11
zhengshu_12