ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

factory (2)

ទទួលភ្ញៀវ

factory (1)

តំបន់ហាមឃាត់

factory (7)

កន្លែងសំរាកអាន

factory (6)

តំបន់ការិយាល័យ

factory (3)

បន្ទប់​ប្រជុំ

Visting-Access

ការចូលទស្សនា

Entrance

ច្រកចូល

PACK

ខ្ចប់

Baking

ការដុតនំ

Sub-Capacity

ការតម្រៀបសមត្ថភាព

Stacking-(21)

ការដាក់ជង់

Laser-Welding

ផ្សារឡាស៊ែរ

Rolling

រមៀល

Die-Cutting

ស្លាប់កាត់